Logo Effie Awards

najczęściej zadawane pytania

Terminy

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia do Effie Awards 2018?

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w trzech terminach:

 • I termin zamknięcia zgłoszeń: 21.05.2018, godz. 17:00
 • II termin zamknięcia zgłoszeń: 07.06.2018, godz. 17:00
 • III termin zamknięcia zgłoszeń: 29.06.2018, godz. 17:00

UWAGA! Trzeci termin jest ostateczny i oznacza zamknięcie Platformy Konkursowej. Dokumenty nadesłane po tej dacie mogą nie być zakwalifikowane do konkursu lub na zgłoszenie może zostać nałożona dodatkowa opłata.

Czy brakujące dokumenty dosłane po 1 terminie będą traktowane jako zgłoszenie w pierwszym terminie?

Za moment prawidłowego dokonania zgłoszenia uważa się chwilę zamknięcia zgłoszenia oraz przesłania do Organizatora podpisanych dokumentów.
Dosłanie dokumentów po 21 maja 2018 po 17:00, Organizator traktuje jako zgłoszenie w II terminie.

Czy mogę dosłać jedno z Oświadczeń po terminie przyjmowania zgłoszeń?

Przesłanie kompletu podpisanych dokumentów jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia do konkursu. Jeśli zgłoszenie jest niepełne, może nie zostać przyjęte do konkursu lub za późniejsze dosłanie brakującego dokumentu może zostać nałożona dodatkowa opłata.

Czy mogę dosłać potwierdzenie przelewu po terminie przyjmowania zgłoszeń?

Potwierdzenie opłaty jest jednym z dokumentów wymaganych do prawidłowego dokonania zgłoszenia. Za późniejsze dosłanie brakującego dokumentu może zostać nałożona dodatkowa opłata.

Kiedy zostaną ogłoszone nominacje?

Lista nominowanych do Konkursu zostanie ogłoszona do 20 września 2018 roku na stronie internetowej Effie.

Kiedy zostaną ogłoszone nagrody?

Nagrodzone kampanie zostaną ogłoszone 29 października 2018 roku podczas gali Effie Awards w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

Kategorie

Czym różnią się kategorie produktów i usług od kategorii specjalnych?

Kategorie produktowe przeznaczone są dla poszczególnych branży wymienionych w definicji i pod tym kątem należy rozpatrywać zgłoszenie kampanii. Zgłoszenie do kategorii specjalnej powinno być przygotowane pod kątem specjalnego, charakterystycznego wyzwania wynikającego z definicji kategorii.To oznacza, że na przykład zgłaszając w kategorii Branded content, uczestnik konkursu powinien przygotować zgłoszenie w sposób ukazujący jak duży wpływ miał branded content na efekty kampanii.

Czy mogę zgłosić tę samą kampanię do kilku kategorii?

Kampania może zostać jednocześnie zgłoszona do jednej kategorii produktowej oraz do jednej kategorii specjalnej.

Co się stanie, jeśli zgłoszę kampanię do niewłaściwej kategorii?

Komitet Organizacyjny Effie po uprzednim uzgodnieniu z Uczestnikiem, zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, jeśli uzna, że Kampania została zgłoszona w niewłaściwej kategorii. Dodatkowo w czasie obrad, jurorzy, po uzgodnieniu z organizatorem, mają możliwość przeniesienia kampanii pomiędzy kategoriami, jeśli uznają, że ta została zgłoszona w złej kategorii.

Czy mogę zgłosić kampanię, która w ubiegłym roku otrzymała nominację lub nagrodę?

Do konkursu nie mogą być zgłaszane kampanie, które otrzymały nagrodę lub nominację w poprzedniej edycji konkursu.
Wyjątek stanowią zgłoszenia do kategorii Long Term Marekting Excellence. W przypadku tej kategorii ponowne zgłoszenie kampanii, która otrzymała nagrodę w poprzednim roku, może nastąpić po upływie 3 kolejnych lat trwania kampanii. Kampanie, które otrzymały nominację w kategorii Long Term mogą zostać zgłoszone w kolejnym roku.

Płatności

Kto wnosi płatność za zgłoszenie i ile wynoszą opłaty zgłoszeniowe?

Opłaty za zgłoszenie dokonuje podmiot odpowiedzialny za zgłoszenie, czyli Lider 1. Wysokość opłaty za zgłoszenie uzależniona jest od terminu, w którym uczestnik zgłosił kampanię oraz od członkostwa w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. Dokładna wysokość opłat za uczestnictwo w konkursie znajduje się na stronie www.effie.pl/zgloszenia/
W przypadku, gdy jeden podmiot zgłasza do konkursu kilka kampanii, płatności za wszystkie zgłoszenia można dokonać jednym przelewem, jednak z wyszczególnieniem numerów zgłoszeń w tytule przelewu.

Jak mogę wyliczyć ile mam zapłacić za zgłoszenia?

Przykład:
Agencja X, będąca członkiem SAR zgłasza kampanię w pierwszym terminie razem z liderem 2 (członek SAR) oraz dwiema współzgłaszającymi agencjami, z których jedna jest członkiem SAR, druga nie jest. Wówczas kwoty rozkładają się następująco:

 1. Agencja X – Lider 1 (członek SAR) – 3500 zł netto (4305 zł brutto)
 2. Lider 2 (członek SAR) – 2000 zł netto (2460 zł brutto)
 3. Współzgłaszający (członek SAR) – 2000 zł netto (2460 zł brutto)
 4. Współzgłaszający (nie będący członkiem SAR) – 2700 zł netto (3321 zł brutto)
 5. Suma za zgłoszenie w takiej sytuacji wyniesie – 10200 zł netto (12 546 zł brutto)

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Organizatorem.

Skąd mam wiedzieć czy moja agencja jest członkiem SAR?

Członkostwo agencji w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, sprawdzić można na stronie portfolio.sar.org.pl/agencje

Jaka jest opłata za zgłoszenie tej samej kampanii do dwóch kategorii?

W przypadku, gdy uczestnik zgłasza kampanię do drugiej kategorii, zobowiązany jest także do wniesienia drugiej opłaty, zgodnie z tabelą opłat na stronie www.effie.pl/zgłoszenie

Kiedy muszę dokonać płatności za zgłoszenie?

Płatności należy dokonać w terminie przyjmowania zgłoszeń, a potwierdzenie opłaty należy przesłać do organizatora wraz z kompletem podpisanych materiałów w okresie przyjmowania zgłoszeń:

I termin zamknięcia zgłoszeń: 21.05.2018, godz. 17:00
II termin zamknięcia zgłoszeń: 07.06.2018, godz. 17:00
III termin zamknięcia zgłoszeń: 29.06.2018, godz. 17:00

Czy Klient płaci za zgłoszenie?

Klient nie ponosi opłat za zgłoszenie poza przypadkiem, kiedy występuje w zgłoszeniu jako podmiot zgłaszający, gdy był jedynym twórcą zgłaszanej kampanii, samodzielnie ją wdrażał, zrealizował i lokował w mediach.

Czy dostanę fakturę VAT?

Tak, faktura VAT jest wystawiana po przyjęciu zgłoszenia przez biuro organizatora i wysyłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Czy mogę dostać fakturę proforma, na podstawie której dokonam płatności?

W celu uzyskania faktury proforma, prosimy o przesłanie do Organizatora następujących danych: numer zgłoszenia, dane do faktury (w przypadku członków SAR tylko nazwa prawna agencji), informacja czy opłata jest za zgłoszenie (lider 1) czy za udział (współzgłaszający).

Proces zgłoszeniowy

Jaka firma może być Uczestnikiem konkursu?

Uczestnikiem konkursu może być podmiot indywidualny tj. agencja komunikacji marketingowej (agencja reklamowa, mediowa, interactive itp.) rozumiany jako brand. Klient może być uczestnikiem konkursu, gdy był jedynym twórcą zgłaszanej kampanii, samodzielnie ją wdrażał, zrealizował i lokował w mediach.

Czym różnią się Liderzy zgłoszenia od Współzgłaszających?

Liderzy to podmioty, których wkład w tworzenie kampanii był najbardziej znaczący. Uczestnik wymieniony w zgłoszeniu, jako Lider 1 pełni rolę podmiotu odpowiedzialnego za zgłoszenie, z którym organizator będzie się kontaktował na każdym etapie konkursu. Lider 1 odpowiada za wniesienie opłaty za zgłoszenie.
Współzgłaszający to podmioty, które współtworzyły kampanię, jednak inne niż liderzy, których działania miały wpływ na rezultat kampanii.
Współzgłaszający otrzymują niższą punktację niż liderzy w międzynarodowym rankingu Effie Index. Więcej szczegółów dotyczących Effie Index na stronie http://www.effieindex.com

Jakie dokumenty muszę wypełnić lub dostarczyć do Organizatora?

Aby poprawnie zgłosić kampanię należy dokonać kolejno następujących czynności:
1. Wypełnić i zamknąć zgłoszenie w formie elektronicznej wykorzystując platformę konkursową (www.platforma.sar.org.pl)
2. Wypełnić i podpisać oraz przesłać do Organizatora skany oświadczeń potwierdzających prawdziwość danych – Oświadczenie Klienta oraz Oświadczenia instytutów badawczych.
3. Dokonać płatności za zgłoszenie oraz przesłać do organizatora potwierdzenie dokonania płatności.

Kiedy muszę zapłacić za zgłoszenie?

Opłaty należy dokonać w terminie przyjmowania zgłoszeń, w którym składane jest zgłoszenie oraz przesłać potwierdzeni przelewu wraz z pozostałymi wymaganymi Oświadczeniami – do 12.05 (1 termin) lub do 22.05 (2 termin)

Co muszę wypełnić na Platformie Konkursowej SAR i kiedy?

Zgłoszenie w formie elektronicznej, na platformie konkursowej następuje poprzez:
1. Zarejestrowanie i zalogowanie się na platformie oraz wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych, zgodnie z instrukcjami i wskazaniami zamieszczonymi na platformie oraz w treści dokumentów zgłoszeniowych. W skład dokumentów zgłoszeniowych wchodzą: formularz zgłoszeniowy kampanii, podsumowanie kampanii w języku polskim i angielskim oraz dokument proceduralny zawierający szczegółowe dane podmiotów zgłaszających.
2. Wgranie na platformę materiałów kreatywnych i listy z opisem załączonych plików – wszelkie materiały kreatywne muszą być zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi na platformie oraz stronie organizatora.
3. Zakończenie zgłoszenia poprzez funkcję „Zamknij zgłoszenie” dostępną na platformie konkursowej.

Jakie dokumenty muszę wysłać mailem do Organizatora i kiedy?

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć organizatorowi w I lub II terminie przyjmowania zgłoszeń tj. do 12.05 lub do 22.05.
Do wymaganych dokumentów zaliczane są:
1. Oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych oraz zgoda na publikację od strony klienta,
2. Oświadczenie o prawdziwości danych z instytutów badawczych
3. Potwierdzenie dokonania przelewu.
Należy pamiętać, aby przed wysłaniem dokumentów wypełnić i zamknąć zgłoszenie na platformie.

Co mam zrobić, jeśli nie wyślę wszystkich wymaganych dokumentów w terminie przyjmowania zgłoszeń?

Należy jak najszybciej dosłać brakujące dokumenty do biura Organizatora. Przesłanie wymaganych dokumentów po terminie wiąże się jednak z dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł netto (1230 zł brutto) opisaną w regulaminie konkursu w pkt. 53.

Pod jakimi dokumentami muszę zebrać podpisy?

Podpisy należy zebrać pod Oświadczeniem klienta o prawdziwości danych i zgodą na publikację oraz Oświadczeniem potwierdzającym prawdziwość danych przez instytuty badawcze.

Kiedy mogę pobrać z Platformy konkursowej Oświadczenia potrzebne do podpisu?

Oświadczenia należy pobrać z platformy po zamknięciu zgłoszenia, używając do tego funkcji „Zamknij zgłoszenie”.

Czy mogę wprowadzać zmiany w dokumentach zgłoszeniowych po zamknięciu zgłoszenia na Platformie i wydrukowaniu Oświadczeń?

Zamknięcie zgłoszenia na platformie odbiera zgłaszającemu możliwość edytowania danych oraz treści oświadczeń, dlatego przed użyciem funkcji „Zamknij zgłoszenie” należy upewnić się, czy wszystkie dane oraz materiały załączone do zgłoszenia są poprawne.

Czy mogę dosłać część dokumentów po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń?

Za moment prawidłowego dokonania zgłoszenia uważa się chwilę zamknięcia zgłoszenia oraz przesłania organizatorowi podpisanych dokumentów (oświadczenie klienta, instytutów oraz potwierdzenie opłaty). Jedynie dokonanie WSZYSTKICH powyższych czynności w terminie oznacza prawidłowe zgłoszenie. W przypadku, gdy organizator nie otrzyma dokumentów w terminie, zgłoszenie nie zostanie przyjęte do konkursu. Przesłanie, jednego z dokumentów po terminie przyjmowania zgłoszeń może wiązać się z dodatkową opłatą zgodnie z pkt. 53 regulaminu.

Co mam zrobić, jeśli muszę wprowadzić poprawkę w zamkniętym zgłoszeniu?

Wprowadzanie poprawek po terminie zgłoszeń jest możliwe tylko po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 500 zł netto (645 zł brutto) za każdorazową zmianę.

Co mam zrobić, jeśli Klient lub przedstawiciel Instytutu badawczego podpisał się pod Oświadczeniem, ale nie miał przy sobie pieczątki, a muszę dziś wysłać dokumenty do Organizatora?

W takiej sytuacji należy przesłać do organizatora podpisane Oświadczenie bez pieczątki. Po otrzymaniu uzupełnionego oświadczenia, należy niezwłocznie przesłać je do Organizatora.

Treść dokumentów zgłoszeniowych

Czy muszę wypełnić wszystkie pola przy pierwszym zalogowaniu, czy też mogę edytować treść zgłoszenia na platformie w późniejszym czasie?

Edytować treść zgłoszenia można aż do momentu zamknięcia zgłoszenia przy użyciu funkcji „Zamknij zgłoszenie” dostępnej na platformie lub do czasu upłynięcia drugiego terminu przyjmowania zgłoszeń.

Do jakich danych należy podać źródła?

Źródło danych trzeba podać do wszelkich danych liczbowych w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności w kontekście rynkowym, pozycji wyjściowej, wyzwaniu, celach kampanii i efektach komunikacji.

Czy muszę załączać wykresy do wyników kampanii?

Wyniki przedstawione w formie graficznej nie są obowiązkowe. Zalecane jest korzystanie z wykresów i tabel w przypadku skomplikowanych danych lub ich porównywania (do danych konkurencji lub danych historycznych) ze względu na prostszą i bardziej czytelną formę.

Jak powinny wyglądać wykresy załączane do Formularza zgłoszeniowego?

Wykresy powinny zawierać szczegółowy opis prezentowanych danych – tytuł, legenda, jednostki, źródło. Zadbaj o to, aby wykresy były czytelne, w tytule wykresu podaj numer celu lub wyniku, do którego się odnosisz. Tam, gdzie to możliwe przedstaw odniesienia do wyników konkurencji, dynamiki rynku czy analogicznego okresu z poprzednich lat. Nie prezentuj wyników wybiórczo, ani w bardzo krótkim wycinku czas. Zachowaj spójność prezentowanych danych zarówno postawionymi celami, jak i z pozostałymi wynikami.

Czy muszę opisywać jakie inne działania, typu zmiana ceny i dystrybucja, były podjęte w czasie trwania kampanii czy wystarczy, że je zaznaczę?

Pozostałe działania marketingowe podjęte równolegle z kampanią są najczęstszym powodem pytań i wątpliwości jurorów. Dokładnie opisz jakie inne działania zostały podjęte w trakcie kampanii, na czym polegały zmiany. W ten sposób dasz jurorom pełen obraz podejmowanych przez markę działań oraz możliwość wykluczenia, że jakiekolwiek inne działania poza kampanią mogły się przyczynić do jej wyników. Niedopowiedzenia lub brak informacji mogą być sygnałem dla jurorów, że inne czynniki miały wpływ na prezentowane efekty.

Gdzie mam załączyć materiały kreatywne?

Materiały kreatywne należy wgrać na platformę konkursową (platforma.sar.org.pl) zgodnie z wymogami technicznymi w zakładce „Dodaj pliki”. Prosimy o dołączenie także listy materiałów kreatywnych z opisem oraz informacją w jakim kanale dana kreacja była wykorzystywana.

Jaka jest specyfikacja techniczna do materiałów kreatywnych?

Szczegółowa specyfikacja dostępna jest na platformie po wybraniu konkursu Effie 2017 – „Materiały i specyfikacje” oraz na stronie http://effie.pl/zgloszenia/.
Materiały można wgrywać w następującej ilości:
1. W formie pojedynczych plików, wówczas co najmniej 1, ale maksymalnie 10 plików z wiodących kanałów komunikacyjnych
2. W formie filmu prezentującego materiały kreatywne – 1 film oraz maksymalnie 4 kreacje pojawiające się w filmie, które jurorzy powinni zobaczyć osobno. Film prezentujący materiały powinien zawierać przykłady kreacji użytych w kanałach komunikacyjnych wskazanych w zgłoszeniu. Film ma prezentować materiały kreatywne, które zaprojektowano do podjętej idei i strategii komunikacyjnej. Nie ma natomiast opowiadać treści z formularza zgłoszeniowego. Film może być używany na gali Effie oraz na stronie internetowej organizatora. Film nie może zawierać wyników kampanii, nazw i logotypów agencji zgłaszających, logotypów ani przykładów prac konkurencji, plików do których użycia zgłaszający nie mają praw. Maksymalna długość filmu o kreacji to 120 sekund.
Specyfikacja techniczna – minimum:
Format: MPEG2
Dopuszczalna jest kompresja VBR oraz CBR
Rozdzielczość: 720 x 576
Bitrate: 5-8 mbps
Apect ratio 4:3
Field order: none (progressive)
Audio: Stereo, 16 bit, 48 kHz, 224 kbps (bitrate), layer MPEG-1, layer 2
3. Specyfikacja techniczna dotycząca:
a. Materiałów audio: MP3 (bitrate 320 kbps)
b. Materiały graficzne:
– Hi-res – JPG w rozdzielczości 300 dpi i przestrzeni CMYK. 297mm. – w tej specyfikacji przygotowane powinny być ogłoszenia prasowe, outdoor, plakaty, materiały BTL-owe
– Low-res – JPG w 72 dpi i przestrzeni CMYK – w tej specyfikacji przygotowane powinny być print screeny ze stron www, stopklatki
c. Materiały multimedialne (wliczając animacje flash, bannery) muszą zostać przekonwertowane na filmy zgodnie ze specyfikacją plików wideo o maksymalnej długości 30 sekund

Co mam zaznaczyć na Platformie w punkcie Zgoda na publikację?

W zależności od tego czy klient wyrazi zgodę na publikację danych zawartych w zgłoszeniu, należy zaznaczyć na platformie odpowiedni box. W przypadku, kiedy klient wyraża zgodę na publikację całego zgłoszenia w niezmienionej wersji, należy zaznaczyć „Tak”. Jeśli klient chciałby opublikować formularz, ale z pominięciem lub zmianą niektórych punktów, wówczas „Tak, ale po zmianach”. W przypadku, gdy klient nie wyraża zgody na publikację jakichkolwiek danych zawartych w formularzu, należy wybrać opcję „Nie”.

Jurorzy

Jaki jest skład jurorów?

Jury złożone jest z praktyków, ekspertów i autorytetów w szeroko rozumianej branży komunikacji marketingowej oraz marketingu. Są wśród nich przedstawiciele reklamodawców (klientów), agencji kreatywnych, agencji interactive, domów mediowych, mediów, instytutów badawczych oraz niezależni branżowi eksperci. Taki skład jury pozwala oceniać kampanie z wielu punktów widzenia i nagradzać te najskuteczniejsze.

Jakie są etapy pracy jurorów?

Obrady jurorskie składają się z trzech etapów:

 1. Etap I – spotkanie w grupach na wspólne czytanie zgłoszeń i analizę. Etap ten nie obejmuje oceny zgłoszeń. Trwa od 9.06.2017 do 14.06.2017.
 2. Etap II – głosowanie on-line. Pomiędzy 26.06 a 7.08, jurorzy oceniają kampanie w skali od 1 do 100 punktów, w głosowaniu tajnym, w każdym z czterech obszarów, wyłaniając wstępną short listę kampanii.
 3. Etap III – celem etapu III jest przyznanie nominacji i nagród. W ramach tego etapu jurorzy dokonują przeglądu wszystkich kampanii znajdujących się na short liście, dyskutują nad każdą kampanią i porównują ją z innymi z danej kategorii. Następnie jurorzy głosują nad przyznaniem nominacji kampaniom z short w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów poprzez podniesienie ręki. Po zatwierdzeniu nominacji w kategorii, jurorzy oddają oceny w głosowaniu tajnym na nagrody. Na wniosek jurorów istnieje możliwość wrócenia do dyskusji nad kampanią, która nie trafiła na short listę, pod warunkiem, że większość jurorów w grupie poprze ten wniosek. Wówczas kampania może być poddana głosowaniu nad wciągnięciem jej na listę nominowanych.

Etap ten odbędzie się 7.09.2017 roku.

Czy wszyscy jurorzy zobaczą moje zgłoszenie?

Jurorzy obradują w 8 grupach, a każda z grup jurorskich ocenia inne kategorie. Zgłoszenie zobaczy wobec tego jedna grupa jurorska składająca się z ok. 15 osób.

Jakie są kryteria oceny zgłoszeń?

Kryteria oceny podzielone są na cztery obszary: wyzwanie strategiczne i przyjęte cele / strategia komunikacyjna / egzekucja idei / efekty komunikacji.

Obszar „wyzwanie strategiczne i przyjęte cele” Kluczowy obszar dla zrozumienia przez jurorów sytuacji, w jakiej znajdowała się marka, kategoria, rynek. Jury musi mieć wystarczające informacje o kontekście, żeby zrozumieć powagę wyzwania, jakie zostało podjęte oraz ocenić czy cele były ambitne i postawione odpowiednio do wyzwania.

Obszar „strategia komunikacji” – Obszar pozwalający jurorom zrozumieć proces strategiczny – jakie kroki milowe w myśleniu doprowadziły do powstania kampanii. Ocenie podlega adekwatność wybranej idei komunikacyjnej do założeń kampanii i postawionego wyzwania.

W trzecim obszarze „Egzekucja idei” ocenie podlega konsekwentne i błyskotliwe przełożenie idei komunikacyjnej na wszystkie działania, w tym kreację przekazu (materiały kreatywne), dobór kanałów i form komunikacji oraz punktów kontaktu konsumenta z komunikatem.

Obszar „efekty komunikacji”, w którym należy udowodnić, że marka osiągnęła wysokie wzrosty wskaźników komunikacyjnych, marketingowych, biznesowych poprzez przedstawienie ich na tle benchmarków kategorii i danych historycznych.

Wagi ocen w poszczególnych obszarach rozkładają się następująco:

Wyzwanie i przyjęte cele – 23% oceny

Strategia komunikacyjna – 24 % oceny

Egzekucja idei – 23% oceny

Efekty komunikacji – 30% oceny

Czy jurorzy wiedzą, że dane w zgłoszeniach są poufne?

Oczywiście! Każdy członek Jury przed rozpoczęciem Etapu I zobowiązany jest do podpisania dostarczonej przez Organizatora klauzuli poufności. Nie podpisanie klauzuli wiąże się z rezygnacją z udziału w pracach jurorów.

Nagrody

Ile nagród przyznawane jest w jednej kategorii konkursowej?

Liczba nagród w danej kategorii nie może przekroczyć trzech. W przypadku, gdy kampania otrzyma taką samą punktację, Komitet Effie może zadecydować o przyznaniu nagrody ex equo.

Na jakiej podstawie powstają Rankingi Effie?

Rankingi tworzone są w oparciu o tabelę punktacji za poszczególne nagrody dostępną w regulaminie Effie. W przypadku współzgłoszeń, każdy z uczestników otrzymuje taką samą liczbę punktów. Uczestnik, którego kampania uzyskała nagrodę Grand Prix nie otrzymuje punktów za Złote Effie. Uczestnicy, którzy otrzymali nagrodę, nie otrzymują punktów za przyznaną nominację.

Czy wszyscy nagrodzeni dostają statuetki Effie?

Dwie bezpłatne statuetki przysługują podmiotowi określonemu w zgłoszeniu, jako Lider 1, którego zgłoszona kampania została nagrodzona Brązowym, Srebrnym lub Złotym Effie. Przyjęte zostało, że jedna z nich trafia do rąk klienta. Dodatkowe statuetki można zamówić po wypełnieniu stosownego formularza zamówienia do dnia 28.09.2017 i przesłaniu na adres julia.lubańska@sar.org.pl lub andrzej.olkowicz@sar.org.pl. Koszt statuetki wynosi 1500 zł netto + 23% VAT (1845,00 zł brutto). Uczestnicy, których Kampania została nagrodzona Grand Prix Effie otrzymują statuetki bezpłatnie.

Gala

Kiedy i gdzie odbędzie się Gala Effie 2018?

Gala Effie Awards 2018 odbędzie się 29 października 2018 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

Czy przysługują mi jakieś bezpłatne zaproszenia na galę?

Bezpłatne zaproszenia przysługują podmiotowi określonemu jako Lider 1, w przypadku, gdy zgłoszona kampania znalazła się na liście nominowanych kampanii. Wówczas lider 1 otrzymuje 2 jednoosobowe zaproszenia na Galę Effie, bez względu na ilość uczestników w zgłoszeniu.
Jeśli kampania nie została nominowana, wówczas lider 1 otrzymuje jedno zaproszenie jednoosobowe.
Dodatkowe zaproszenia na galę będzie można nabyć od września 2018 roku w biurze organizatora po wypełnieniu formularza zamówienia. Szczegóły pojawią się wkrótce.

Czy mogę kupić bilet na galę?

Zaproszenia na galę będzie można nabyć od września 2018 roku w biurze organizatora po wypełnieniu formularza zamówienia. Szczegóły pojawią się wkrótce.

Czy mogę dowiedzieć się wcześniej czy moje zgłoszenie otrzyma nagrodę?

Lista nagrodzonych kampanii zostanie ogłoszona na Gali Effie Awards. Organizator nie udziela informacji o zdobytej nagrodzie przed galą.

 • Facebook
 • AMS
 • TVN
 • Radio ZET
 • Premium TV
 • Wirtualna Polska
 • Facebook
 • AMS
 • TVN
 • Radio ZET
 • Premium TV
 • Wirtualna Polska