Logo Effie Awards

Regulamin sprzedaży biletów na Galę Effie Awards 2018

 

 

 1. Sprzedaż internetowa biletów na Galę Effie Awards 2018, dostępna pod adresem internetowym effie.pl/sklep, prowadzona jest przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie.
 2. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie:
 3. Gala – oznacza organizowaną przez Sprzedawcę uroczystą galę rozdania nagród Effie Awards 2018, która odbędzie się 29 października 2018  w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.
 4. Sprzedawca – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177032, posiadający numer NIP: 5262397001.
 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.effie.pl/sklep.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Opłata -– oznacza kwotę określoną przez Sprzedawca jaką należy uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Gali.
 13. Konto bankowe -– oznacza konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział w Gali o numerze 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684 w BZ WBK.
 14. Informacje dodatkowe.
 15. Oficjalny serwis internetowy Sklepu znajduje się pod adresem effie.pl/sklep.
 16. Zakres działania Sklepu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych Klienta, a także obsługę Zamówienia przez Sprzedawcę.
 17. Wymagania techniczne związane z korzystaniem ze Sklepu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
 18. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 19. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 20. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Dodatkowo przy kwotach podawane są wartości netto.
 21. Ceny zróżnicowane są ze względu na członkostwo w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego zmodyfikowania po uprzednim uzgodnieniu z Klientem, jeżeli wybrana przez Klienta cena jest nieadekwatna do jego członkowska. Lista członków Stowarzyszenia dostępna jest na stronie internetowej http://portfolio.sar.org.pl/agencje.
 22. Końcowa (ostateczna) opłata obejmuje bilet wstępu na Galę oraz przesyłkę kurierską, jeżeli Klient wybierze tę formę dostawy.

 

 

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie wybrać przycisk „Dodaj do koszyka”.
  2. Wybrać ilość Produktów oraz formę wysyłki/odbioru, a następnie wybrać przycisk „Przejdź do kasy”.
  3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych do faktury Klienta oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeśli są inne niż dane Klienta i jeżeli Klient wybrał opcję dostawy przesyłką kurierską.
  4. Zaakceptować regulamin sklepu internetowego, zaznaczyć lub odznaczyć chęć otrzymania faktury Pro-forma,
  5. Wybrać przycisk „Kupuję i płacę”.
  6. Zaakceptować regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU.
  7. Wybrać dostępny sposób płatności (płatność kartą, płatność elektroniczna lub przelew bankowy).
  8. W celu zakończenia procesu składania Zamówienia należy dokonać opłaty.
 2. Zamówienie zostanie przekazane do wysyłki lub do odbioru po zaksięgowaniu płatności w systemie Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową.
 3. Sprzedaż trwa do wyczerpania puli biletów na Galę, ale nie dłużej niż do …………… do godz. 17:00.
 4. Sprzedaż odbywa się wyłącznie on-line na stronie www.effie.pl/sklep.

 

 

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska
  2. Odbiór osobisty dostępny w biurze Sprzedawcy pod adresem ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (budynek Agory, recepcja radiowa) w dni robocze w godz. 9:00-17:00.
 2. Płatność za Produkt możliwa jest jedynie w formie tradycyjnego przelewu (zgodnie z ust. 3a. poniżej) lub poprzez system PayU, w ramach którego można wybrać opcję płatności elektronicznej, płatność kartą oraz płatności przelewem bankowym (zgodnie z ust. 3b poniżej).
 3. Sprzedawca przewiduje następujące formy rozliczeń:
  1. Wpłatę na Konto bankowe Sprzedawca na podstawie faktury Pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Klienta lub na podstawie rachunku dostępnego na platformie płatniczej PayU.
  2. Za pomocą karty płatniczej Visa i MasterCard lub „szybkiego przelewu” dostępnego za pośrednictwem zintegrowanej z systemem rejestracji platformy płatniczej PayU.

 

 

 1. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 2 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
 3. Termin płatności wynosi 5 dni od momentu złożenia Zamówienia, ale nie później niż do 26 października 2018 r.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulacji Zamówienia (odstąpienia od umowy) w przypadku, gdy:
 5. płatność za Zamówienie nie nastąpi w terminie określonym w ust. 3 powyżej,
 6. ze względu na zbliżający się termin Gali (tj. po dniu 25 października) Sprzedawca zażąda od Klienta przesłania potwierdzenia przelewu, a Klient w terminie 3 dni nie uczyni zadość temu żądaniu.
 7. do czasu otrzymania opłaty przez Klienta, zostanie wyczerpany limit miejsc na Galę.
 8. w przypadku wpisania przez Klienta w Formularzu zamówienia błędnych danych, a w szczególności wyboru rodzaju biletu, który Klientowi nie przysługuje.
 9. O anulacji Zamówienia Sprzedawca poinformuje w ciągu 2 dni roboczych, na adres email wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Zwrot wszelkich ewentualnych wpłat dokonanych przez Klienta nastąpi w terminie 10 dni od dnia anulacji.
 10. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty.
 11. W przypadku wybrania dostawy przesyłką kurierską, początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub przesłania potwierdzenia dokonania przelewu bankowego.
 12. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub przesłania potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. W przypadku, gdy Zamówienie zostanie dokonane po godzinie 17:00 w dni robocze lub w sobotę/niedzielę, wówczas początek biegu terminu dostawy liczony jest od godziny 10:00 w następnym dniu roboczym.
 14. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 15. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w polu „Wysyłka” w trakcie składania Zamówienia.
 16. Dostawa Produktu poprzez przesyłką kurierską możliwa jest tylko dla Zamówień złożonych i opłaconych do dnia 23 października 2018. Po tym terminie Klient może jedynie skorzystać z opcji Odbioru osobistego Produktu w biurze Sprzedawcy.
 17. Nabywając Produkt (bilet) na rzecz osoby innej niż Klient (np. pracownika), Klient potwierdza, że jest uprawniony do przekazywania danych osobowych takiego Uczestnika (na potrzeby rejestracji, o której mowa w §6) oraz że przekazał jej informacje o prawach i obowiązkach związanych z Galą.

 

 

 1. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, na wniosek Klienta złożony w formie wiadomości e-mail na adres: andrzej.olkowicz@sar.org.pl, Sprzedawca może przyjąć od Klienta zwrot Produktu i zwrócić mu jego cenę.

 

 

 1. Warunkiem udziału w Gali jest:
  1. Złożenie Zamówienia poprzez stronę sklepu Sprzedawcy
  2. Opłacenie i odbiór biletów (Produktów)
  3. Rejestracja obecności Uczestników na Gali poprzez stronę podaną w informacji załączonej do zakupionego biletu.
 2. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail Uczestnika i jest niezależna od danych Klienta wprowadzanych przy zakupie biletów.
 3. Podczas Gali Sprzedawca może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Gali dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Sprzedawca i innych osób wskazanych przez Sprzedawcę (Partner Medialny, Sponsor, Partner lub Współorganizator Gali). Uczestnictwo w Gali jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości faktu, że Sprzedawca (oraz ww. Podmioty z nim powiązane) jest uprawniony do utrwalania, wykorzystania i/lub rozpowszechniania wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 4. Udział w Gali jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości faktu, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Gali mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Gali lub innej stronie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie następuje bez wynagrodzenia.
 5. Uczestnik może zażądać zaprzestania rozpowszechniania jego wizerunku przez Sprzedawca  poprzez przesłanie sprzeciwu na adres mailowy: andrzej.olkowicz@sar.org.pl
 6. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Gala, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 7. Sprzedawca może odmówić wstępu na Galę osobom, z których zachowania wynika, że są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 8. Sprzedawca ma prawo do odmowy wstępu (a także wyproszenia z miejsca Gali) osób posiadających materiały niebezpieczne (np. broń), materiały mogące zakłócić przebieg imprezy (np. emitujące hałas, utrudniające przemieszczanie się) lub niestosownie ubrane (na Gali obowiązuje strój wieczorowy).
 9. W trakcie Gali, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) podczas Gali Effie Awards 2018.
 10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Sprzedawca, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu, jak i uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Gali, Sprzedawca uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Gali i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Gali lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Gala.

 

 

 1. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail andrzej.olkowicz@sar.org.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 3. a) imię i nazwisko Klienta,
 4. b) adres do korespondencji,
 5. c) przedmiot reklamacji,
 6. d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez niego reklamacji lub od daty uzupełnienia niezbędnych danych do złożenia reklamacji przez Klienta. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail bądź też w braku adresu e-mail – listem na adres korespondencyjny Klienta.
 9. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Klienta.
 10. Odrzucenie reklamacji nie pozbawia prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, szczególnie przed właściwym sądem powszechnym.

 

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Galą jest Sprzedawca – Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na potrzeby:
 1. Jeżeli Klientem jest osoba fizyczna (w tym sam Uczestnik Gali) Sprzedawca przetwarza jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy na udział Uczestnika w Gali.  W tym przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz art. 6 ust. 1 pkt c)  RODO (zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wymuszają przepisy prawa, np. przepisy podatkowe).
 2. Jeżeli Uczestnikiem jest osoba fizyczna niebędąca Klientem, Sprzedawca przetwarza dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionego interesu – polegającego na realizacji Zamówienia oraz umożliwienia Uczestnikowi udziału w Gali. W takim przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 3. W związku  faktem, że wizerunki Uczestników mogą być utrwalone (a następnie rozpowszechniane) w ramach filmów i zdjęć wykonanych podczas Gali, Sprzedawca informuje, że w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przeprowadzenia działań informacyjnych i reklamowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu (w tym w szczególności możliwość zamieszczenia foto i wideo-relacji na stronie internetowej Gali) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 4. W przypadku przetwarzania danych z uwagi na uzasadniony interes Sprzedawcy, każda osoba której dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie, ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – poprzez przesłanie informacji zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ostatnim punkcie niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy złożenie sprzeciwu uniemożliwi udział w Gali, opłaty nie podlegają zwrotowi.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych powoduje niemożność dokonania i realizacji Zamówienia.
 6. Na potrzeby Zamówienia są przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email Uczestnika, oraz imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres email Klienta będącego osobą fizyczną (a także NIP oraz firma – w celu wystawienia faktury).
 7. Dane kontaktowe do Uczestników i Klientów służą do kontaktu z Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wraz z potwierdzeniem Zamówienia Sprzedawca przesyła informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Jeżeli nie będzie istnieć odrębna przesłanka przetwarzania danych osobowych (w tym w szczególności obowiązek prawny ciążący na Sprzedawcy) wymuszający przechowywanie danych osobowych, dane osobowe zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od zakończenia Gali. Dane osobowe zostaną zachowane w także w takim zakresie, w jakim niezbędne to będzie dla rozpatrywania reklamacji lub innej formy roszczeń, a także w związku z uzasadnionym interesem Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 5 powyżej (aż do czasu zaprzestania rozpowszechniania zdjęć i filmów z Gali).
 9. Na potrzeby reklamacji są przetwarzane dane osobowe: adres email (z którego nadeszła reklamacja), pozostałe dane wskazane w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: firma informatyczna ZGODA.NET, agencja technologiczna SISKIN. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia Zamówienia– stosowanie do wybranego sposobu płatności. Administratorem danych osobowych na potrzeby realizacji płatności jest podmiot, który oferuje określoną metodę płatności.
 11. W razie udzielenia w Formularzu zgłoszeniowym zgody na przesyłanie informacji handlowych, Administrator danych przetwarza także dane osobowe w celach marketingowych (uzasadniony interes administratora). Dane są przetwarzane na tej podstawie aż do momentu otrzymania sprzeciwu, stosowanie do ostatniego punktu niniejszego paragrafu albo w inny sposób wskazany przez Administratora.
 12. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:
 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres: andrzej.olkowicz@sar.org.pl

 

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W zakresie dozwolonym przez prawo Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klienta.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresami:marta.murawska@sar.org.pl; andrzej.olkowicz@sar.org.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 898 84 25.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00.
 5. Sprzedawca informuje, że Klienci będący Konsumentami, mają możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi przez nich umowami – platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy to: office@sar.org.pl. Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Umowy Sprzedaży, których nie da się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy stroną sporu jest osoba działająca jako konsument..
 • Facebook
 • Wirtualna Polska
 • AMS
 • Samsung
 • TVN
 • Radio ZET
 • Premium TV
 • Mastercard
 • Nielsen
 • Facebook
 • Wirtualna Polska
 • AMS
 • Samsung
 • TVN
 • Radio ZET
 • Premium TV
 • Mastercard
 • Nielsen